Eftersom du som patient endast är intresserad av vad du faktiskt betalar, är det svårt att ange priser utan att det missuppfattas. Beroende på ålder, ersättningsperiod och vad man tidigare gjort under denna ersättningsperiod, kan priset variera väldigt mycket för samma åtgärd. Dessutom kan det variera beroende på läget i munnen och svårighetsgrad, m.m.

Vi har därför valt att inte publicera priser för specifika behandlingar här på sidan.
Fråga gärna efter kostnadsförslag efter genomgången undersökning.

Bruttopriset för en standardundersökning är idag 1650:- och beroende på olika faktorer kan det för dig innebära en kostnad på allt mellan 450:- till 1650:-. Generellt så ligger vi c:a 40-90% över referensspriset beroende på att vi vill lägga ned den tiden och kvaliteten på de produkter som levereras.


TANDVÅRDSBIDRAGET

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder.

 • Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år patienten fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år patienten fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Förutom detta finns det ett speciellt tandvårdsbidrag som riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Detta ansöks av tandläkaren tillsammans med läkarintyg. Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och gäller från och med 1 januari och 1 juli varje år.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket


BARN & UNGDOMSTANDVÅRD

Fr.o.m. 3 års ålder till det år man fyller 23 år så har man fri tandvård oavsett om man går privat eller i folktandvården. Vi tar emot alla barn till föräldrar som redan går på kliniken. Att barnen och föräldrarna har samma tandläkare skapar en familjär atmosfär, ger trygghet och ger en naturlighet till tandläkarbesöket.

Med ungdomstandvård menar vi åldern 24-29 år och då betalar man själv för sin vård men får ett tandvårdsbidrag från Försäkringskassan på 600:-, efter den 1 juli varje år, vad gäller undersökningen.

Bidraget sparas i 2 år och är sedan förbrukat om man inte utnyttjar det. Väljer man att gå vartannat år så får man dubbla bidrag, d.v.s. 1200:- och för många ungdomar idag som har felfria tänder så räcker det kanske med det, med det bestämmer vi efter den första undersökningen.

Är man felfri och det räcker med en undersökning vartannat år så slutar årskostnaden på ca. 200:-, med nuvarande prissättning. Detta är något att tänka på innan Ni tecknar Er för abonnemangstandvård som kan bli betydligt dyrare, trots att det låter lockande.


HÖGKOSTNADSSKYDDET

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till vårdgivaren.

Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen beräknas utifrån. Referenspriset fastställs av staten och avser ett slags minimipris från vilken ersättningen beräknas. Tandvården bestämmer dock sina egna priser och den del som överstiger referenspriset läggs helt på patienten.

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3000 kr.

Sedan får patienten ersättning för:

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3000kr och 15000 kr
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15000 kr.

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som görs på en patient under ett år in i högkostnadsskyddet.

BETALNINGSALTERNATIV

 • Kontantbetalning, där de flesta av marknadens kort accepteras förutom kontanter
 • Delbetalning via EnterCard eller Medical Finance
 • Fakturering
 • Vid akut behandling accepteras endast kontant betalning.