Eftersom du som patient endast är intresserad av vad du faktiskt betalar, är det svårt att ange priser utan att det missuppfattas. Beroende på ålder, ersättningsperiod och vad man tidigare gjort under denna ersättningsperiod, kan priset variera väldigt mycket för samma åtgärd. Dessutom kan det variera beroende på läget i munnen och svårighetsgrad, m.m.

Vi har därför valt att inte publicera priser för specifika behandlingar här på sidan.
Fråga gärna efter kostnadsförslag efter genomgången undersökning.

Bruttopriset för en standardundersökning är idag 1700:- och beroende på olika faktorer kan det för dig innebära en kostnad på allt mellan 500:- till 1700:-. Generellt så ligger vi c:a 40-90% över det ersättningsbaserade priset beroende på att vi vill lägga ned den tiden och kvaliteten på de produkter som levereras.


TANDVÅRDSBIDRAGET

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder.

 • Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år patienten fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år patienten fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Förutom detta finns det ett speciellt tandvårdsbidrag som riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Detta ansöks av tandläkaren tillsammans med läkarintyg. Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och gäller från och med 1 januari och 1 juli varje år.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket


BARN & UNGDOMSTANDVÅRD

Fr.o.m.  2021.04.01 har vi valt att säga upp avtalet med landstinget, vad gäller fri barn- och ungdomstandvård.

Skälen till detta är många varför vi efter noga övervägande valt att säga upp avtalet.

Det innebär att vi inte längre kan erbjuda fri barn- och ungdomstandvård.

Vi kan dock fortsätta att ta emot inom denna grupp, dock till en kostnad, som blir differentierad och betydligt lägre än vuxentandvård.

Vuxentandvård gäller fr.o.m. 18 års ålder.


HÖGKOSTNADSSKYDDET

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till vårdgivaren.

Ersättningen beräknas utifrån ett ersättningsbaserat pris som Försäkringskassan bestämt.

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett ersättningsbaserat pris som ersättningen beräknas utifrån. Det ersättningsbaserade priset fastställs av Försäkringskassan och avser ett slags minimipris från vilken ersättningen beräknas. Tandvården bestämmer dock sina egna priser och den del som överstiger det ersättningsbaserade priset läggs helt på patienten.

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda ersättningsbaserade pris överstiger 3000 kr.

Sedan får patienten ersättning för:

  • 50 procent av kostnader med ett ersättningsbaserat pris mellan 3000kr och 15000 kr
  • 85 procent av kostnader med ett ersättningsbaserat pris som överstiger 15000 kr.

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som görs på en patient under ett år in i högkostnadsskyddet.

 • Kontantbetalning, där de flesta av marknadens kort accepteras.
 • Delbetalning via EnterCard eller Medical Finance
 • Fakturering
 • Vid akut behandling accepteras endast direkt betalning.